Література

 • Аввакумов Ю. Екуменізм “вселенської широти” спадщина митрополита Андрея Шептицького в контексті суперечки про “візантійство” в Україні і в Росії першої третини ХХ ст. // Kościoł, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo Metropolity Andrezeja Szeptyckiego (1865-1944). Warszawa, 2011, s.51-106.
 • Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950). Львів, 2005.
 • Волошин Л. Княжий дарунок великого мецената. Митрополит Андрей Шептицький у житті і творчості Олекси Новаківського. Львів, 2001.
 • Гентош Л. Ватикан і виклики модерності. Українсько-польський конфлікт в Галичині та східна політика Ватикану понтифікату папи Бенедикта ХV. 1914-1923 рр. Львів, 2006.
 • Гентош Л. Митрополит Андрей Шептицький 1923-1939. Випробування ідеалів. Львів, 2015.
 • Голубовський І. Розмахом могутніх крил. Львів, 2002.
 • Грицак Я. Нарис історії України: Формування української модерної нації XIX-XX ст. Київ, 1998.
 • Дзерович Ю. Митрополит-Меценат // Богословія, Львів, 1926, т. IV, кн. 1-4, с. 66-77.
 • Зайцев О., Беген О., Стефанів В. Націоналізм і релігія. Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920-1930- і роки). Львів, 2011.
 • Зємба А. Митрополит Андрей Шептицький і уряд ІІ Речі Посполитої Польщі у 1923-1939 рр. // Метрополія Нью-Йорку слузі божому Андреєві у п’ятидесятиріччя його смерти. / Зредагував М. Галів. Нью-Йорк, 1996, с. 36-53.
 • Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький. Львів, 2014.
 • Свєнціцький І. Модест Сосенко (1875-1920). Прага, 1927.
 • Свєнціцький І. 25 літ діяльности Національного музею // Двадцятьпять-ліття Національного музею у Львові. Львів, 1931, с. 6-18.
 • Скакун Р. “Пацифікація”: польські репресії 1930 року в Галичині. Львів, 2012.
 • Стемпєнь С. Між оксциденталізацією та візантинізацією // Ковчег, ч. IV, c. 86-100.
 • Сусак В. Українські мистці Парижа. 1900-1939. Київ, 2010.
 • Шептицький К. Митрополит Андрей та обновлення східньої чернечої традиції / Богословія. Львів, 1926, т. IV, кн. 1-4,
 • Яців Р. Образотворче мистецтво Львова між двома Світовими війнами // Мистецький альманах Артес, 2013
 • Budurowycz B. The Greek-Catholic Church in Galicia, 1914–1944 // Harvard Ukrainian Studies, vol. XXVI, no. 1-4 (2002–2003), p. 291-353.
 • Coco G. Tra la Galizia e la Russia: La nomina episcopale nell’ambito dell’Unionismo di Leone XIII // Dall’Achivio Segreto Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari. Collectanea Archivio Vaticano.61, Citta del Vaticano, 2006.
 • Galadza P. The Theology and Liturgical Work of Andrei Sheptytsy (1865-1944). Orientalia Christiana analecta. # 272. Roma, 2004.
 • Hastings D. Catholicism and the Roots of Nazism. Religious Identity and National Socialism, Oxford, 2011.
 • Hentosh L. Rites and Religions: Pages from the History of Interdenominational and Interethnic Relations in Twentieth-Century Lviv // Harvard Ukrainian Studies, # XXIV, 2002, p.171-204.
 • Himka J.-P. Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900. Montreal – Kingston – London – Ithaca, 1999.
 • Husar L. Sheptyts’kyi and Ecumenism // Morality and Reality. The Life and Times of Andrei Sheptyts’kyi / Paul R. Magocsi, editor. Edmonton, 1989, p. 185-200.
 • McVay А. A Prisoner for his People’s Faith: Metropolitan Andrei Sheptytskyi’s Detentions under Russia and Poland // Logos: А Journal of Eastern Christian Studies 50, no. 1-2 (2009), р. 17-53.
 • Snyder T. The Red Prince. The Secret Lives of a Habsburg Archduke. New York, 2008.
 • Sorokowski A. The Lay and Clerical Intelligentsia in Greek Catholic Galicia, 1900-1939: Competition, Conflict, Cooperation // Harvard Ukrainian Studies, vol. XXVI, # 1-4, 2002-2003, p. 261-290.
 • Stehle H. Sheptyts’kyi and the German Regime // Morality and Reality. The Life and Times of Andrei Shetyts’kyi / Paul R. Magocsi, editor. Edmonton, 1989, p. 125-144.
 • Torzecki R. Sheptyts’ki and Polish Society// Morality and Reality. The Life and Times of Andrei Sheptyts’kyi / Ed. R.P. Magocsi. Edmonton, 1989, p.75-100.
 • Torzecki R. Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1993.
 • Unité en Division. Les Lettres de Lev Cillet, “un moine de l’Église d’Orient” à Andrei Cheptytsky 1921-1929 / Rédаction et introduction pаr Peter Galadza. Paris,2009.